Infokorp logo

Které dokumenty a informace musíte uveřejňovat na internetu po 1. 1. 2014?

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (ZOK), který nabyde účinnosti začátkem roku 2014, klade na obchodní společnosti vyšší nároky v oblasti povinného uveřejňování informací, přičemž těžištěm pro zveřejňování těchto informací navenek se do budoucna stane internet.

Přehled jednotlivých dokumentů a skutečností, které jsou společnosti povinny na internetových stránkách uvádět, můžete najít dále v textu.

Akciová společnost

 1. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo;
 2. Účetní závěrka (alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí);
 3. Pozvánka na valnou hromadu společnosti (alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady);
 4. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu;
 5. Znalecký posudek dle § 91 ZOK;
 6. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 7. Výroční zpráva;
 8. Výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (nejpozději 3 měsíce před 30. červnem 2014);
 9. Zpráva o finanční asistenci dle § 312 ZOK;
 10. Vysvětlení pro akcionáře dle § 358 ZOK;
 11. Znění akcionářova protinávrhu dle § 362 ZOK a další;
 12. Informace a dokumenty při přeměnách korporací, nezveřejní-li společnost tyto informace jinak dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

Společnost s ručením omezeným

 1. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo, zřídí-li společnost internetové stránky;
 2. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu;
 3. Znalecký posudek dle § 91 ZOK;
 4. Informace a dokumenty při přeměnách korporací, nezveřejní-li společnost tyto informace jinak dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

Družstvo

 1. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo;
 2. Pozvánka na členskou schůzi (nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze)
 3. Informační deska družstva, stanoví-li tak stanovy družstva;
 4. Informace a dokumenty při přeměnách korporací, nezveřejní-li společnost tyto informace dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

Komanditní společnost

 1. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo, zřídí-li společnost internetové stránky;
 2. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu;
 3. Znalecký posudek dle § 91 ZOK;
 4. Informace a dokumenty při přeměnách korporací, nezveřejní-li společnost tyto informace jinak dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.

Veřejná obchodní společnost

 1. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo, zřídí-li společnost internetové stránky;
 2. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu;
 3. Znalecký posudek dle § 91 ZOK;
 4. Informace a dokumenty při přeměnách korporací, nezveřejní-li společnost tyto informace jinak dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
 5. Závod zahraniční kapitálové společnosti nebo zahraničního družstva nebo jeho pobočka
 6. Údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách, tedy jméno, sídlo, údaje o zápisu do veřejného rejstříku a identifikační číslo, zřídí-li společnost internetové stránky;

Evropská společnost se sídlem v České republice

Na Evropskou společnost se obdobě vztahují ustanovení právních předpisů o akciové společnosti.